Länstransportplan för kronobergs län

2013-09-15

Läs Sockenrådets remissvar på Länstransportplanen.

Gemla 2013 09 15

Regionförbundet södra Småland
Videum Science Park
351 96 Växjö

Yttrande över länstransportplan för Kronobergs län
Gemla Öja sockenråd framför härmed följande synpunkter på länstransportplanen för Kronobergs län:
Vi konstaterar att de planskilda korsningar som finns med i den av Växjö kommun antagna översiktsplanen för Gemla ? Öja inte finns med i länstransportplanen för Kronobergs län.
Vi finner detta djupt oroande med hänsyn till att det redan inträffat ett antal mycket allvarliga incidenter vid den nuvarande plankorsningen. Endast tack vare ett rådigt ingripande från personer som av en slump varit i närheten och haft förmågan att agera tillsammans med lastbilschaufförerna samt i kombination med en mycket stor portion tur har allvarliga olyckor med tunga lastbilar och tåg undvikits.
När järnvägstrafiken i höst ökar ytterligare blir sträckan Växjö ? Alvesta den hårdast belastade enkelspåriga järnvägen i Sverige! Till detta kommer den stora olägenheten av att mötesspåret är förlagt mellan järnvägsövergångarna och vid den västra övergången utnyttjas även spåren vid själva järnvägsövergången när godståg väntar in mötande tåg. Detta innebär ofta mycket långa väntetider för vägtrafiken då godståget väntar in det mötande tåget och sedan, mycket sakta, sätter sig i rörelse varför det tar lång tid innan den sista vagnen passerat signalerna och järnvägsbommarna fälls upp. Detta tar nästan lika lång tid även i de fall det väntande godståget inte står på själva järnvägsövergången. Även passagerartågen orsakar mycket långa väntetider innan bommarna fälls upp eftersom dessa inte fälls upp förrän det väntande tåget har kört ut ur spårområdet efter att först ha väntat in det mötande tåget, allt medan bommarna är nedfällda.
Den nuvarande situationen innebär en stor risk för att utryckningsfordon till äldreboendet Solgården, till industrier och till boende norr om järnvägen blir kraftigt försenade och att denna försening kan vara skillnaden mellan en framgångsrik insats och det motsatta.
Vi vill med stöd av vad som ovan anförts yrka att planskilda korsningar inom en mycket nära framtid och definitivt inom den aktuella planperioden kommer till utförande i Gemla.
Som vi förstår det är dessa planskilda förbindelser att hänföra till sådana åtgärder som omfattas av samfinansiering på samma sätt som de befintliga plankorsningarna i Skruv vilka föreslås ersättas med planskilda förbindelser.
Vi anser att olika alternativ att åstadkomma den västra förbindelsen ska utredas förutsättningslöst och att samråd sker innan beslut tas om den slutliga utformningen.
I den händelse den västra förbindelsen inte kommer till utförande inom de allra närmaste åren är det helt nödvändigt att den östra förbindelsen snabbt kommer till utförande och då så utformad att den klarar utryckningsfordon och personbilstrafik .
Beträffande cykelvägar har säkerheten för cyklister och fotgängare nu blivit mycket bra mellan Härensås och Skärvavägen/ Södra vägen i och med den nya gång- och cykelvägen som byggts där. I föreliggande länstransportplan är mötesseparering av Riksväg 23 mellan Hammaren och Räppe med som en prioriterad mindre åtgärd som kommer att genomföras under planperioden. I planen konstateras att cyklister utnyttjar vägen för dagliga resor. Denna cykeltrafik försvåras avsevärt när mitträcke kommer till utförande vilket innebär att en separat cykelväg måste anläggas samtidigt. Vi förordar starkt att den befintliga cykelvägen som slutar i Härensås förlängs till Hammaren vilket avsevärt skulle öka möjligheterna till cykelpendling mellan Gemla och Växjö. Med nuvarande förhållanden så anser många att det är för farligt att cykla denna sträcka då vägen upplevs för smal för både mötande biltrafik och cyklister.
Vi anser att denna cykelväg ska byggas samtidigt som Riksväg 23 mötessepareras på sträckan Hammaren ? Räppe.
Vad gäller vägen mellan Gemla och Alvesta så är den också smal och farlig att cykla på varför det även på denna sträcka erfordras en separat cykelväg. Om denna cykelväg av ekonomiska skäl inte kan utföras inom planperioden föreslår vi att den gamla häradsvägen mellan Gemla By och Gemlavägen i Alvesta grusas upp till god standard samt förses med lämpliga hinder för oönskad biltrafik så att den kan fungera som en tillfällig cykelväg.
Beträffande trafiken från Gemla som ska till Växjö via Riksväg 23 så är det under rusningstid mycket svårt att köra ut på denna väg vid Hammaren eftersom det föreligger stopplikt för trafiken från Gemla. Vi förordar därför att korsningen vid Hammaren utformas som en rondell.

Gemla Öja Sockenråd
Ola Aronsson, Ordförande
Säterivägen 25, 360 32 Gemla
Tel. nr. 070 2032 246
e-post: ola.aronsson6@gmail.se

Gemlabladet