Landsbygdsprogram Växjö Kommun

LANDSBYGDSPROGRAM 2014_crop

2016-02-17

Utvecklingsprogram för landsbygd, mindre samhällen/byar och kommundelscentra i Växjö kommun

En resa genom Växjö kommun visar upp en
levande småländsk kulturbygd med skogar, sjöar,
ängar, åkrar, röda trähus och idogt uppförda
stenmurar. Man passerar genom servicetäta
kommundelscentra, trivsamma mindre orter och
naturskön, ren landsbygd. Hela tiden gör sig det
småländska varumärket, kunskapen och klurigheten
påmind. Ett rikt föreningsliv, många företag
i olika branscher kombinerat med ett driftigt
entreprenörskap ger ytterligare kontur åt bilden,
som plötsligt övergår i det starkt expanderande
regioncentra som utgör Växjö stad.
Stad och land griper in i varandra, inte bara
geografiskt och historiskt utan också vad gäller
den framtida utvecklingen. De kompletterar
varandra och summan blir större än de enskilda
delarna. Men vi står inför utmaningar. Hela
kommunen ska fortsätta att utvecklas på ett
hållbart sätt. På samma sätt som vi behöver
tydliga strategier för stadens tillväxt behöver vi
också ett program för landsbygden ? ett program
djupt rotat i de faktiska förutsättningarna och väl
förankrat hos människorna som berörs och de
människorna är många. Landsbygden ger både
tillväxt och attraktionskr
aft och utgör den tredje
mest folkrika geografiska enheten i länet ? här
bor 22 219 människor (2012).
Stad och land är olika, men utgör en helhet.
Tillsammans bidrar de med kraft och engagemang
i det kontinuerliga arbetet med att utveckla
Växjö kommun. Det här programmets syfte är
att teckna en gemensam målbild för det arbetet.
Genom medborgarnas inflytande och insyn
ska genomförandet av landsbygdsprogrammet
genomsyras av den mångfald som landsbygden
består av. Hänsyn ska tas till barnens bästa och
barnens villkor innan beslut tas som påverkar
deras vardag i enlighet med barnperspektivet.

Gemlabladet