Gemla Samhällsråd har inte klagorätt och dess överklagande ska avvisas.

Gemla Samhällsråd har således inte klagorätt och dess överklagande ska avvisas.
Beslut från Växjö Tingsrätt idag.

Inbjudan att delta i samråd om Växjö kommuns nya översiktsplan

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Växjö kommun
pågår. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Nu är Växjö kommuns nya översiktsplan ute på samråd. Vi vill
gärna ha dina synpunkter och förslag före den 17 januari 2020.
Synpunkter på förslaget tas emot kontinuerligt och förslaget
utvecklas löpande. Inkomna skriftliga synpunkter kommer att
sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse.

Läs mer här.

Krissamverkan i Gemla

LANDSBYGDSPROGRAMMET I VÄXJÖ KOMMUN 2014-2018

Rapport: Uppföljning av
LANDSBYGDSPROGRAMMET I VÄXJÖ KOMMUN 2014-2018

Beslut om bergtäkten vid Engaholm

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt av berg på
fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun.

Detaljplanen för Öpestorp 3:4

Detaljplanen för Öpestorp 3:4 har nu vunnit laga kraft.

Vi kommer nu kontakta berörda markägare för markköp/byten och justeringar innan vi går vidare i vår projektering inför kommande byggnation.

Kerstin Ivansson
Planarkitekt
PLANAVDELNINGEN
Stadsbyggnadskontoret
Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö
Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö