Papperstillverkning i Gemla

Papperstillverkning i Gemla

Biskop Osander anlade på 1740-talet det första pappersbruket i Gemla vid Heligeå (del av Mörrumsåns huvudfåra). Biskop Osander ägde vid den tiden närbelägna Gemla Säteri. Biskopen hade uppmärksammat behovet av papper och verksamheten där var i drift några årtionden in på 1800-talet.
År 1802 blev lantmästaren, sedemera kammarrättsrådet Per Adam Bergius ägare till Gransholms Gård och följande år fick han Kommerskollegii tillstånd att anlägga ett pappersbruk i Gransholm. Tillverkning i experimentell skala lär ha skett redan år 1790. Papperstillverkningen fick sedan en lång historia och övergick i AB Sture Ljungdahls ägo 1951. Bruket var sedan i drift fram till 1978 då pappersmaskinen monterades ner och exporterades till Sydamerika.
Lokalerna övertogs så småningom av Gösta Nilsson (ägare till Gemla Plast) och Bengt Berg. Gemla Plast flyttade sin verksamhet till Gransholm och namnändrades till Fresh Ventilation AB. Detta bolag är än i dag, år 2013 verksamma i Gransholm. Klicka här för att komma till Fresh´s hemsida.