Detaljplanen för Öpestorp 3:4

Detaljplanen för Öpestorp 3:4 har nu vunnit laga kraft.

Vi kommer nu kontakta berörda markägare för markköp/byten och justeringar innan vi går vidare i vår projektering inför kommande byggnation.

Kerstin Ivansson
Planarkitekt
PLANAVDELNINGEN
Stadsbyggnadskontoret
Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö
Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö