Inbjudan att delta i samråd om Växjö kommuns nya översiktsplan

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Växjö kommun
pågår. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Nu är Växjö kommuns nya översiktsplan ute på samråd. Vi vill
gärna ha dina synpunkter och förslag före den 17 januari 2020.
Synpunkter på förslaget tas emot kontinuerligt och förslaget
utvecklas löpande. Inkomna skriftliga synpunkter kommer att
sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse.

Läs mer här.