Gemla Samhällsråd har inte klagorätt och dess överklagande ska avvisas.

Gemla Samhällsråd har således inte klagorätt och dess överklagande ska avvisas.
Beslut från Växjö Tingsrätt idag.

 

Gemla Samhällsråd är enligt sina stadgar ett forum där alla med intresse för GemlaÖjabygden ska kunna framföra sina önskemål, idéer och problem. Samhällsrådet ska
genom att påverka politiker, myndigheter och berörda organ sträva efter och arbeta för en
samhällsutveckling som gagnar bygden och dess innevånare. Samhällsrådet ska även,
genom att stimulera självverksamhet i bygden, utveckla lokalt ansvar och självverksamhet.
Detta innebär bl.a. byggandet av ändamålsenliga bostäder, en vettig och rättvis
handläggning av barn-, ungdoms-, fritids- och skolfrågor, god social omvårdnad och
trygghet, god miljö, levande kultur, byggandet av vägar och upprätthållandet av acceptabla
kommunikationer.
Gemla Samhällsråds huvudsakliga syfte är alltså att arbeta för en viss samhällsutveckling
samt att utveckla lokalt ansvar och självverksamhet. Även om god miljö nämns som ett
bland flera exempel på det senare kan det inte anses vara samhällsrådets huvudsakliga
ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen. Gemla Samhällsråd har
således inte klagorätt och dess överklagande ska avvisas.